https://unicode-suche.de/ - Suche nach Zeichen in Unicode 11.0.0
2 Zeichen gefunden.

Uni­code-
Code­po­si­tion
Zeich­en UTF8-
Co­dier­ung
(hex)
Uni­co­de-Zei­chen­na­me Uni­code 1.0-Zei­chen­na­me (über­holt)
U+1188 e1 86 88 HANGUL JUNGSEONG YO-I
U+3189 e3 86 89 HANGUL LET­TER YO-I HANGUL LETTER YOI