https://unicode-suche.de/ - Suche nach Zeichen in Unicode 13.0.0
1 Zeichen gefunden.

Uni­code- Code­po­si­tion U+1E134
Zeich­en 𞄴
UTF8- Co­dier­ung f0 9e 84 b4 hexa­de­zi­mal
240 158 132 180 dezimal
0360 0236 0204 0264 oktal
HTML-Codier­ung 𞄴 𞄴 hexa­de­zi­mal
𞄴 𞄴 dezimal
Uni­co­de-Zei­chen­na­me NYIAKENG PUACHUE HMONG TONE-S