https://unicode-suche.de/ - Suche nach Zeichen in Unicode 13.0.0
1 Zeichen gefunden.

Uni­code- Code­po­si­tion U+1E131
Zeich­en 𞄱
UTF8- Co­dier­ung f0 9e 84 b1 hexa­de­zi­mal
240 158 132 177 dezimal
0360 0236 0204 0261 oktal
HTML-Codier­ung 𞄱 𞄱 hexa­de­zi­mal
𞄱 𞄱 dezimal
Uni­co­de-Zei­chen­na­me NYIAKENG PUACHUE HMONG TONE-M