https://unicode-suche.de/ - Suche nach Zeichen in Unicode 13.0.0
1 Zeichen gefunden.

Uni­code- Code­po­si­tion U+11CF
Zeich­en
UTF8- Co­dier­ung e1 87 8f hexa­de­zi­mal
225 135 143 dezimal
0341 0207 0217 oktal
HTML-Codier­ung ᇏ hexa­de­zi­mal
ᇏ dezimal
Uni­co­de-Zei­chen­na­me HANGUL JONGSEONG RIEUL-TIKEUT-HIEUH