https://unicode-suche.de/ - Suche nach Zeichen in Unicode 13.0.0
1 Zeichen gefunden.

Uni­code- Code­po­si­tion U+1E113
Zeich­en 𞄓
UTF8- Co­dier­ung f0 9e 84 93 hexa­de­zi­mal
240 158 132 147 dezimal
0360 0236 0204 0223 oktal
HTML-Codier­ung 𞄓 𞄓 hexa­de­zi­mal
𞄓 𞄓 dezimal
Uni­co­de-Zei­chen­na­me NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NTXA