https://unicode-suche.de/ - Suche nach Zeichen in Unicode 13.0.0
1 Zeichen gefunden.

Uni­code- Code­po­si­tion U+1E107
Zeich­en 𞄇
UTF8- Co­dier­ung f0 9e 84 87 hexa­de­zi­mal
240 158 132 135 dezimal
0360 0236 0204 0207 oktal
HTML-Codier­ung 𞄇 𞄇 hexa­de­zi­mal
𞄇 𞄇 dezimal
Uni­co­de-Zei­chen­na­me NYIAKENG PUACHUE HMONG LETTER NKA