https://unicode-suche.de/ - Suche nach Zeichen in Unicode 13.0.0
1 Zeichen gefunden.

Uni­code- Code­po­si­tion U+11FD
Zeich­en
UTF8- Co­dier­ung e1 87 bd hexa­de­zi­mal
225 135 189 dezimal
0341 0207 0275 oktal
HTML-Codier­ung ᇽ hexa­de­zi­mal
ᇽ dezimal
Uni­co­de-Zei­chen­na­me HANGUL JONGSEONG KIYEOK-KHIEUKH