https://unicode-suche.de/ - Suche nach Zeichen in Unicode 13.0.0
2 Zeichen gefunden.

Uni­code-
Code­po­si­tion
Zeich­en UTF8-
Co­dier­ung
(hex)
Uni­co­de-Zei­chen­na­me
U+081A e0 a0 9a SA­MA­RI­TAN MO­DI­FI­ER LET­TER EPENTHETIC YUT
U+081B e0 a0 9b SA­MA­RI­TAN MARK EPENTHETIC YUT